رد کردن لینک ها

آزمایش برش برجا

 

شماره استاندارد آزمایش ASTM D4554-12
هدف محاسبه پارامترهای مقاومتی خاک و همچنین تعیین زاویه اصطکاک سطوح گسیختگی سنگ ها
کاربرد تحلیل پایداری گودبرداری ها و تخمین ضریب اطمینان برای ترانشه ها و برآورد صحیح ظرفیت باربری پی های خاکی- تحلیل تعادل حدی شیروانی های سنگی یا تحلیل پایداری پی سدها، تونل ها، مخازن و مغارها

 

ابزار آزمایش برش مستقیم اولین بار توسط Prakash در سال ۱۹۷۶ به عنوان یکی از روش های تعیین مقاومت برشی برجای توده خاک یا سنگ ارائه گردید. مبنای این آزمایش مشابه آزمایش برش مستقیم آزمایشگاهی می باشد که به منظور نزدیکی بیشتر به شرایط واقعی، به صورت برجا انجام می شود. دراین آزمایش ضمن اعمال بار قائم برصفحه واقع روی سطح خاک یا سنگ، بار افقی ایجاد برش می کند.

آزمایش برش مستقیم به منظور اندازه گیری مقاومت برشی توده های سنگی در تونل ها و پی سدها، اندازه گیری ضریب اصطکاک بین سنگ و بتن در پی سدها، اندازه گیری مقاومت برشی خاکریزها و اندازه گیری مقاومت برشی توده های طبیعی خاکی در پروژه های مختلف انجام می پذیرد.

از نتایج این آزمایش می توان در تحلیل تعادل حدی شیروانی های سنگی یا تحلیل پایداری پی سدها، تونل ها، مخازن و مغاره ها استفاده کرد. با این آزمایش، مقاومت برشی مستقیم نهایی و ماندگار سنگ به صورت تابعی از تنش عمودی اعمال شده بر صفحه برش تعیین می گردد. صفحه برش معمولا سطح یک ناپیوستگی مثل درز و ترک، لایه بندی، تورق، گسل و یا فصل مشترک سنگ، بتن یا خاک می باشد.

 

تجهیزات مورد نیاز آزمایش برش مستقیم برجا:

تجهیزات مربوط به بریدن و قابل گیری بلوک سنگی

سیستم اعمال بار عمودی شمال جک های تخت، جک های هیدرولیکی یا سیستم وزنه ای (بار مرده) با ظرفیت کافی

سیستم اعمال نیروی برشی شامل جک های تخت یا جک های هیدرولیکی با قابلیت حداکثر جابجایی ۱۵۰ میلیمتر

وسایل اندازه گیری نیرو شامل دو سیستم اندازه گیری با دقت بیش از ۲± درصد نیروهای حداکثر آزمایش

وسایل اندازه گیری تغییر شکل شامل گیج های با دقت بیش از ۰۵/۰ میلیمتر و قابلیت اندازه گیری بیشتر از ۱۰۰ میلیمتر

 

دانلود استاندارد ASTM برای این آزمایش

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه