رد کردن لینک ها

آزمایش اندازه گیری چگالی ویژه ذرات خاک

  • آزمایش اندازه گیری چگالی ویژه ذرات خاک:

شماره استاندارد آزمایش ASTM D854-14
هدف تعیین نسبت وزن مخصوص بخش جامد خاک به وزن مخصوص آب (Gs)
کاربرد بر روی تمامی خاک­ های عبوری از الک ۴ قابل انجام است

منظور از توده ویژه خاک (چگالی)، نسبت وزن مخصوص جامد خاک به وزن مخصوص آب است.

چگالی ویژه ذرات خاک

وزن مخصوص ویژه در محاسبات مربوط به بسیاری از آزمون‌های آزمایشگاهی به کار گرفته می‌شود. روشی که در ادامه ذکر می شود برای خاک هایی است که از ۴.۷۵ میلیمتر ریزتر باشند (عبوری از الک۴).

چگالی دانه ها  وابسته  به جنس کانی های سازنده آنهاست. همچنین مقدار تقریبی چگالی نسبی در شناسایی کانی‌‌های خاک نیز کاربرد دارد. اما پارامتر چگالی نسبی، به دلیل نزدیک بودن این پارامتر در خاک های مختلف به هم، عامل مهمی برای شناسایی و طبقه بندی خاک ها نیست.

در این آزمایش ابتدا بالن ته صاف را کاملا تمیز و خشک کرده و آن را وزن می کنیم (W0). سپس حدود   ۲۰۰ گرم خاک عبوری از الک  نمره ۴  که  قبلا در داخل آون خشک شده است را با احتیاط داخل  بالن  می ریزیم و بالن و خاک خشک داخل آن را وزن می کنیم (W4). وزن خاک خشک (W3)، برابر است با اختلاف W0 و W4. حدود  بالن محتوی خاک را با آب مقطر پر می کنیم. باید سعی شود حباب های هوای بین مخلوط آب مقطر و خاک، با حرارات دادن و یا با تکان دادن بالن ته صاف خالی شود زیرا اگر هوای بین ذرات کاملا خالی نشود، چگالی بدست آمده معتبر نیست. سپس آب و خاک درون بالن را سرد می کنیم تا به دمای محیط برسد و همزمان با اضافه کردن آب مقطر سرد به مخلوط حجم  آن را به  ۱۰۰۰  میلی لیتر می رسانیم و سپس بیرون بالن  و داخل گردن آن را خشک می کنیم. بالن محتوی مخلوط  و خاک را وزن می کنیم (W2). دمای مخلوط آب و خاک را بر حسب درجه سانتیگراد اندازه می گیریم (T1). محتوی بالن را خالی کرده و بالن را کاملا با آب شست و شو می دهیم و سپس آن را با آب مقطر تا علامت مربوط پر می کنیم و دمای آب مقطر را کنترل می کنیم. بالن آب مقطر محتوی دمای T1  را به دقت وزن می کنیم (W1).

فرمول ها و محاسبات و نتایج:

چگالی ویژه ذرات خاک

W3  = وزن خاک

چگالی ویژه ذرات خاک   =  وزن آب هم حجم

 

 

معمولا توده ویژه را بر اساس وزن مخصوص آب در ۲۰ درجه سانتیگراد بیان می کنند و می نویسند :

چگالی ویژه ذرات خاک

چگالی ویژه ذرات خاک

وزن مخصوص اب وزن مخصوص آب

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه