رد کردن لینک ها

آزمایش تعیین درصد رطوبت

  • آزمایش تعیین درصد رطوبت:

شماره استاندارد آزمایش ASTM D2216-19
هدف تعیین ضریب یا درجه یا درصد وزنی رطوبت در خاک نسبت به دانه های خشک
کاربرد بر روی تمامی خاک ­ها قابل انجام است

 

این آزمایش برای تعیین درصد وزنی رطوبت خاک و سنگ به کار می رود. درصد رطوبت عبارت است از نسبت وزن آب موجود در یک توده خاک به وزن خشک همان توده خاک که بصورت درصد بیان میشود. لازم به ذکر است که در اکثر آزمایش های مکانیک خاک، تعیین درصد رطوبت خاک ضروری می باشد.

روش انجام آزمایش به این گونه است که ابتدا وزن ظرف خالی نمونه برداری توسط ترازو (W1) اندازه گیری می شود. سپس قسمتی از خاک نمونه به ظرف انتقال داده شده و وزن ظرف و خاک درون آن توزین می شود (W2) و ظرف را در گرمخانه قرار می دهیم. پس از خشک شدن خاک، نمونه را بیرون آورده و وزن ظرف و نمونه خاک مجددا اندازه گیری می شود (W3).

رطوبت خاک که به صورت درصدی از وزن خشک آن بیان می شود، از رابطه زیر محاسبه می شود:

ازمایش تعیین درصد رطوبت

ویدئوی آموزشی (قسمت اول):

 

ویدئوی آموزشی (قسمت دوم):

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه