رد کردن لینک ها

آزمایش دانه بندی

شماره استاندارد آزمایش ASTM D422-63, AASHTO T-88
شماره استاندارد نمونه­برداری و آماده سازی ASTM D421-85, D2217-85, AASHTO T248
هدف جداسازی دانه­ های خاک در اندازه ­های مختلف
کاربرد بر روی تمامی خاک ­ها قابل انجام است

 

اهمیت پی بردن به توزیع و اندازه دانه های خاک آنقدر مهم است که انجام این آزمایش (دانه بندی) – به عنوان یک آزمایش ضروری- در اکثر پروژه های عمرانی ضروری است. دانه بندی به دو روش عمده انجام می شود:

الک و هیدرومتری

در روش دانه بندی با الک، با استفاده از مجموعه ای از الک ها و لرزاندن آنها، درصد وزنی دانه های مختلف خاک مشخص می شود. این آزمایش غالبا برای جدا کردن ذرات بزرگتر از الک ۲۰۰ استفاده می شود و در خاک های ریز دانه (گذرنده از الک ۲۰۰) برای ارزیابی توزیع ذرات در خاک و مشخص نمودن درصد لای و رس از آزمایش هیدرومتری استفاده می شود.

 

 آزمایش الک:

آزمایش دانه بندی با الک عبارت است از لرزاندن نمونه خاک بر روی یک سری الک استاندارد که اندازه چشمه های آن ها به ترتیب از بالا به پایین کاهش می یابد. بعد از اتمام مرحله لرزاندن الک ها و عبور دادن کامل خاک از آن ها، جرم (وزن) خاک هایی که بر روی هر یک از الک ها باقی مانده، اندازی گیری می شود. به عنوان مثال در شکل زیر یک سری الک استاندارد با شماره آن ها نشان داده شده است که در کنار هر یک، بُعد چشمه های آن الک نیز مشخص شده است.

ازمایش دانه بندی

این آزمایش به دو صورت خشک و تر انجام می شود.

روش خشک:

در روش خشک، مطابق آیین نامه، نمونه ای از خاک گرفته، دانه های خشک و کلوخی شکل را خرد کرده و روی مجموعه ای از الک ها قرار می گیرند. با لرزش این مجموعه به مدت ۱۰ دقیقه، درصد وزنی مقادیر باقیمانده روی هر الک را مشخص کرده و منحنی دانه بندی برای درصد عبوری ترسیم می گردد. این روش برای خاک های درشت دانه موثرتر است.

روش تر:

در این روش خاک ریزدانه را روی الک ۲۰۰ ریخته و با فشار آب، الک و خاک را تا جایی که آب خارج شده شفاف و رقیق شود، شسته می شوند و سپس آن را خشک کرده و دانه های مانده روی آن را برای آزمایش الک و بقیه را برای هیدرومتری به کار برده می شوند.

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه